Klauzula informacyjna dla klienta

Klauzula informacyjna dla klienta (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UPLED Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli,
  COP 6, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-256-17-57 KRS 0000563983. Kontakt do Administratora: email: biuro@upled.pl lub telefon: (15) 819 32 50.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) w celu przygotowania i wykonania zawartej Umowy – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy.
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) w celu wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na administratorze, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (RODO):
   1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – przez okres wynikający z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości lub okres przedawnienia potencjalnych roszczeń,
   2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń,
   3. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług – przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej,
   4. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego – przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej.
 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) tj. udzielonej nam zgody, w celu przyśpieszenia kontaktu oraz przygotowania i wykonania zawartej Umowy – do czasu odwołania zgody.
 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii:
  1. podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP),
  2. dane dotyczące zamieszkania, siedziby firmy (adres),
  3. dane umożliwiające bezpośredni kontakt (adres e-mail, numer telefonu),
  4. dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego).
 2. Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana przy zawarciu umowy. Wszelkie posiadane przez nas dane pochodzą od Pani/Pana.
 3. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa)
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone pomiotom świadczącym dla nas obsługę księgową, prawną i rachunkową. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, w tym podmiotom tworzącym systemy informatyczne służące do zarządzania bazą danych klientów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z właściwych przepisów. Dokładne informacje o okresie przechowywania zamieściliśmy w pkt. 2 i 3.
 6. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. otrzymania kopii danych osobowych,
  3. sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ilekroć są przetwarzane na takiej podstawie,
  7. do przenoszenia danych osobowych,
  8. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Tarcza prywatności „Privacy Shield” UE-USA), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych.
 8. Względem Pani/Pana nie będzie stosowany proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. W przypadku odmowy podania danych osobowych zawarcie i wykonywanie umowy nie będzie możliwe. Podanie danych umożliwiających bezpośredni kontakt (adres e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, ale ułatwi i przyśpieszy kontakt oraz przygotowanie i wykonanie umowy.
 10. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

UP LED

     
ul. COP 6,    37-450   Stalowa Wola,    woj. podkarpackie  
tel.: +48 15 819 32 50   e-mail: biuro@upled.pl     NIP: 8652561757